ANBI gegevens

Uitgave: 4 november 2016

Te publiceren gegevens binnen kader ANBI transparantie.

Uitgave 04-11-2016

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd
RSIN/Fiscaal nummer: 820717757
Website adres:   www.djw-cgk.nl
E-mail:  secretaris@djw-cgk.nl
Adres:  Campanula 3-97
Postcode: 3317 HB
Plaats: DORDRECHT

 

De Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd is een stichting die behoort tot

de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De stichting DJW is ingeschreven in het handelsregister (nr. 32079885) bij de Kamer van Koophandel Gooi-en Eemland.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 8 personen. Het bestuur benoemd zijn eigen leden met algemene stemmen. Het bestuur kies zelf uit eigen leden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.    Doelstelling/visie.

De doelstelling van de Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd is als volgt in de statuten verwoord:

 1. Het bieden van mogelijkheden aan jongeren uit vooral de Christelijke Gereformeerde Kerken in
  Nederland om zich wereldwijd in te zetten in dienst van die kerken door middel van het
  verlenen van hulp en ondersteuning aan medechristenen. Christelijke bewogenheid en
  -gemeenschap zijn hierbij sleutelwoorden.
  Het stimuleren van jongeren om met de door hen opgedane ervaringen de eigen gemeenten te
  dienen,
  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe
  bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

D.    Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.

Het beleidsplan van de Stichting DJW kunt u vinden via deze link: http://www.djw-cgk.nl/index.php/van-het-bestuur/beleidsplan-djw

E.  Beloningsbeleid.

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen eventueel worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De stichting beijverd zich in het organiseren van reizen voor jongeren uit vooral de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland naar projecten in met name het buitenland waar deze kerken een band mee hebben.

De jongeren kunnen de mensen daar gedurende enige weken helpen bij het uitvoeren van een klus. Tegelijk verblijven ze bij lokale gastgezinnen en worden daarmee ook gelijk ondergedompeld in hun cultuur.

G.    Voorgenomen bestedingen.

Bij deelname betalen deelnemers een bijdrage (inschrijfgeld) aan de stichting. Uit deze bijdragen worden de onkosten van de stichting gefinancierd. De overige kosten voor de deelnemers worden op basis van werkelijk gemaakte kosten aan de deelnemers doorberekend.

H.    Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Begroting 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Baten

 

Reisverzekeringen

Reis- en verblijfkosten Venda Tickets

Giften Venda Bijdragen deelnemers Rente spaarrekeningen

totaal baten (a)

 

 

Lasten

Reisverzekeringen

Reis- en verblijfkosten Venda Tickets

Giften Venda

 

Kosten jubileum dienst Onkosten DJW

totaal lasten (b)

 

Resultaat (totaal a-b)

 

 

 

€ 303,00

€ 883,25

€ 492,84

 

€ 10.380,00

 

 

€ 17.660,50

 

 

€ 28.183,61

 

€ 925,00

€ 1.240,08

€ 200,00

€ 80,00

€ 68,73

€ 85,27

€ 1.308,00

€ 58.416,17

€ 778,11

 

 

 

€ 303,00

€ 942,79

€ 492,24

 

€ 10.380,00

 

 

€ 17.660,21

 

 

€ 28.183,61

 

 

 

 

€ 1.000,00

€ 891,47

 

€ 640,00

€ 399,02

€ 608,66

€ 1.943,00

€ 58.457,10

€ 1.100,90

 

€ 635,00-

 

€ 40,93-

 

€ 322,79-

 

Toelichting

Onder onkosten DJW zijn opgenomen alle kosten die nodig zijn om genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren.

Soms worden reiskosten van de deelnemers rechtstreeks aan de vervoerder betaald, soms gebeurd dit via de rekening van DJW. Dit kan per jaar grote verschillen in de staat van inkomsten en uitgaven veroorzaken.