Beleidsplan DJW


Uitgave: Februari 2012

Inleiding
De Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd is in 1989 ontstaan in de Christelijke Gereformeerde Kerken doordat twee gedachten bij elkaar kwamen. De zendingscommissie van de classis Leeuwarden wilde jongeren meer betrekken bij het zendingswerk en vatte het plan op daarvoor jongerenreizen te organiseren. Zendelingen van onze kerken in Zuid-Afrika wilden graag een brede ontmoeting tot stand brengen tussen onze kerken in Nederland en de kerken op het zendingsveld. Het resultaat was de oprichting van de werkgroep Dienstverlening Jongeren Wereldwijd (DJW). De formule van DJW is daarna ook landelijk uitgerold. Sinds 2000 is DJW niet langer een werkgroep, maar een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum (nr. 32079885).

Het doel van dit beleidsplan is te komen tot een goede formulering van het doel van de Stichting om het werelddiaconaat dichtbij jongeren te brengen zodat jongeren daar niet alleen over gaan nadenken maar het ook praktiseren in hun eigen omgeving. Jongeren die zich actief inzetten voor christelijke dienstverlening: vandaar de naam: Dienstverlening jongeren wereldwijd.

Daarnaast geeft dit beleidsplan aanzetten voor een jaarlijks werk- of activiteitenplan waarin duidelijk de prioriteiten en keuzes die jaarlijks worden gemaakt, worden weergegeven in de vorm van menskracht, tijd, geld, samenwerking met anderen enz.

Het beleidsplan beschrijft de volgende onderdelen:

 1. Diaconale bewogenheid
 2. Onze uitgangspunten
 3. Wat doet DJW
 4. Het vormgeven
 5. Organisatie DJW

1 Diaconale  bewogenheid

1.2 Algemeen

Dienen – in kerkelijk termen diaconaat genoemd - wordt door veel kerkmensen verbonden met het werk dat diakenen doen, en dan vooral met het collecteren, het ophalen van geld in de kerk. Wie jonge mensen wil leren wat de kern van ‘diaconaat’ inhoudt, die moet zich dat vooral realiseren.

Maar vanuit de Bijbel zijn er veel meer zaken die daarbij betrokken zijn. Het diaconaal bezig zijn is een van de wezenskenmerken van de christelijke gemeente.

De diaconale levensstijl van de gemeente als geheel richt zich natuurlijk op die gemeenteleden die dreigen te worden vergeten. Als zij tekort komen, wordt het Evangelie krachteloos gemaakt.

Maar de Here God heeft niet alleen de kerk op het oog. Het gaat Hem om het heil van de gehele wereld, de totale schepping. Diaconaal leven betekent ook dat we een open oog hebben voor de nood, op welk vlak ook, in onze eigen samenleving en wereldwijd.

Gods Woord roept ons op om juist hen te helpen die geen helper hebben, de armen en ellendigen en dergelijke die in het spraakgebruik van het Oude Testament de weduwe, wees en vreemdeling worden genoemd – mensen die afhankelijk zijn en geen rechten (meer?) hebben of nauwelijks in tel zijn in de maatschappij.

Van de profeet Micha leren we dat De Here God geen offers en/of mooie woorden wil in combinatie met onrecht. Hij wil geloof en liefde die spreken door daden! Daaruit concluderen we dat God van ons vraagt dat we niet dienen en liefhebben omdat de maatschappij dat nodig heeft, maar omdat God ons dat leert en van ons vraagt.

Met Hem samen mogen en kunnen we zo’n samenleving vormgeven!

1.2 Diaconale  bewustwording

Die aandacht voor de mens in nood, op welk vlak ook, is niet iets dat we als mensen vanzelfsprekend hebben. Het ideaal waarmee we in onze samenleving worden geconfronteerd is nl. een heel andere: rijk, autonoom en onafhankelijk. Dat staat haaks op wat we hierboven hebben weergegeven als Gods opdracht. Maar onze jongeren groeien wel op in deze ‘onbarmhartige’ samenleving. Zij worden sterk gevormd door dat algemeen geldende, ideale mensbeeld dat onze maatschappij uitstraalt en/of hen opdringt. In hun arbeidzaam leven zullen ze worden geconfronteerd met de harde, vaak op zichzelf gerichte, maatschappelijke eisen. Evenals in de tijd van Jezus wordt ‘dienen’ iets wat niet in tel is.

Daarom, omdat we als mensen van nature de weg van dienstbaarheid, barmhartigheid en zorgzaamheid niet kiezen, moeten we als leden van Christus gemeente onszelf en dus ook onze jeugd wijzen op dat Bijbelse diaconale ideaal: de ‘zorg voor de naaste om Christus' wil’ in de praktijk van het dagelijkse leven.

Het God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf wordt dan niet alleen beleden, maar ook beleeft en zichtbaar gemaakt in onze samenleving wereldwijd.

2  Onze uitgangspunten

Het werk van de stichting DJW is gebaseerd op de Bijbel, Gods Woord dat ons richtsnoer is voor ons geloof en ons leven. Dat dienen een opdracht is voor elke christen spreekt volgens ons zo vanzelf dat we daarvoor geen teksten hoeven aan te halen om dat aan te tonen.

Wel willen we enkele teksten noemen die we in het bijzonder belichten:

Mattheus 22:37–39

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, Uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Mattheus 25:45

Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.

Handelingen 2:42, 44–47

En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden…En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

In deze teksten treffen we vijf begrippen aan die alles te maken hebben met het doel, de richting en de koers van DJW. Ze zijn essentieel voor jongeren o.a. in het kader van het werelddiaconaat. 

2.1 Aanbidden

De mens is geroepen om God boven alles lief te hebben en vanuit die opdracht te leven. Aanbidding is meer dan bidden en het zingen van liederen. God moeten we betrekken in ieder aspect van ons leven. We moeten onze jongeren bewust maken van dit levensdoel.

2.2 Dienen

Het tweede doel, dat we kunnen ontdekken is: we worden geroepen onze naaste lief te hebben als onszelf, dit geven we praktisch vorm door o.a. de naasten ver weg te dienen op allerlei manieren en gebieden. Mattheus 25 geeft ook handvatten om het dienen in de praktijk te brengen.

2.3 Getuigen

Het derde doel gaat over, het door Jezus worden opgeroepen om aan anderen het evangelie te verkondigen, we mogen met Gods hulp en door Zijn kracht in Woord en Daad een getuige zijn. Jongeren kunnen de ervaringen en belevenissen in Gods Koninkrijk delen met hun vrienden zowel binnen als buiten de gemeente. De aanwezigheid ter plaatse wordt een “acte de présence” gegeven met betrekking tot de Liefde van Christus.

2.4 Groeien in gemeenschap

Het vierde doel is gemeenschap, de jongeren hebben een plek in de gemeente. Ze zijn als kind gedoopt en horen daardoor bij de gemeente.

Door te gast te zijn bij buitenlandse christengemeenten, zien jongeren wat het betekent om gemeente van Christus te zijn. Zij horen daarbij en kunnen genieten en leren van de andere gemeenteleden. Daarbij mogen we niet vergeten dat de gemeente ook zeer veel van de jongeren kan leren, door hen kan worden opgebouwd! Jongeren kunnen hun eigen gemeente (weer) bewust maken van de zendingsopdracht / liefdeopdracht en daarmee misschien een nieuwe impuls geven aan het zendingswerk/diaconaat van de plaatselijke kerk.

2.5 Groeien in geloof

Het vijfde doel dat gebruikt kan worden is geestelijke groei, oftewel het doel om geestelijk volwassen te worden, we worden als gemeente opgedragen om elkaar, en dus ook jongeren, te leren wat God heeft geopenbaard in Zijn Woord en in gehoorzaamheid daaraan te leven. Jongeren leren niet alleen zelf, maar kunnen ook leermeesters/voorbeelden zijn.

De statuten van DJW

In artikel 2 van onze statuten verwoorden we bovenstaande zo: De Stichting heeft ten doel:

Het bieden van mogelijkheden aan jongeren uit vooral de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland om zich wereldwijd in te zetten in dienst van die kerken door middel van het verlenen van hulp en ondersteuning aan medechristenen. Christelijke bewogenheid en –gemeenschap zijn hierbij sleutelwoorden.

Het stimuleren van jongeren om met de door hen opgedane ervaringen de eigen gemeente te dienen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

3 Wat doet DJW?

DJW wil “diaconale werkvakanties” voor jongeren en individuele jongerengroepen organiseren. Ze verlangt er naar om hiermee het diaconale bewustwordingsproces te activeren en te stimuleren.

DJW biedt ook coaching aan voor begeleiders van de jongerengroepen vanuit de kennis en kunde opgedaan uit ervaringen van voorgaande jaren.

Jonge mensen, die een “diaconale werkvakantie” ondernemen in met name een derde wereld land, krijgen te maken met mensen, die in een heel andere cultuur leven. Mensen, die op een heel laag welvaartsniveau leven.

Dit werkt confronterend en relativerend.

De indrukken, gebeurtenissen en ervaringen zijn intens. Je krijgt de spiegel voorgehouden.

De dienstbaarheid aan de naasten, de christelijke naastenliefde komen hiermee in een heel ander daglicht te staan. Ze worden meer gericht op een dienend leven en begrijpen beter wat het inhoudt. Misschien dat ze zelfs hun leven anders gaan inrichten en initiatieven ontplooien in hun eigen gemeente. Dit kan een belangrijke rol spelen in de opbouw van de thuis gemeente.

DJW onderscheidt zich van andere organisatie door een directe relatie te leggen met de de projecten van hulpverlening en zending, die we binnen onze kerken hebben.

4 Het vorm geven

4.1 Werven van deelnemers

4.1.1 Algemeen

Elk jaar willen we als bestuur van DJW, jongeren diaconale werkvakanties aanbieden.

Het aanbod zal onder de aandacht van onze doelgroep bekend gemaakt moeten worden. Doelgroep zijn in eerste instantie de jonge mensen van onze Christelijke Gereformeerde Kerken, met name van 18 tot met 25 jaar. We richten ons op individuele personen en bestaande groepen. Bij groepsreizen kan een uitzondering gemaakt worden m.b.t. de leeftijden.

4.1.2 Bekendmaken

Als we het aanbod bekend wil maken, moet dit op een eigentijdse manier gebeuren. We moeten communiceren op een manier, die zo dicht mogelijk aansluit op hun belevingswereld.

Het internet krijgt steeds meer een belangrijke plaats in onze informatie voorziening ten koste van de dagbladen en de tijdschriften. Dit is een trend, die steeds meer doorzet; jonge mensen lopen hierin vooraan.

Hyves, Face book, Twitter etc. zijn niet meer weg te denken bij onze doelgroep. De processen van communicatie en informatie zullen daarom om de DJW website moeten draaien.

Een eerste stap om aandacht te vragen is door middel van een eenvoudige doch wel professionele folder te verspreiden onder de doelgroep. De folder dient basale informatie te bevatten met een doorverwijs functie naar de website www.djw.cgk.nl

In januari organiseert DJW een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Ook kan op aanvraag, voor een groep jongeren, een presentatie gegeven worden.

Het is verstandig om DJW zowel op hoog als op laag niveau onder de aandacht te brengen van onze jonge mensen.

Hoog niveau: een advertentie laten plaatsen in de “Wekker”, informatie blad van de landelijke organen zoals LCJ en CGJO. Een artikel laten plaatsen in het blad “Doorgeven” etc. etc.

Laag niveau: folders sturen naar alle jeugdverenigingen / jeugdclubs, per post en of e- mail. Bij het sturen ervan vragen we tevens een reactie. Bij geen respons, na bellen door de bestuursleden.

DJW streeft er naar om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het internet. Correspondentie gaat bij voorkeur via de e-mail. Dit spaart tijd en geld.

4.1.3 Website

Het zal duidelijk zijn dat er veel gevraagd wordt van de website www.djw.cgk.nl Voorwaarden om te komen tot een attractieve website:

 • Actuele informatie
 • Juiste informatie
 • Een hoge informatieve waarde
 • Helder en duidelijk
 • Makkelijk leesbaar
 • Snel toegankelijk (geen grote download bestanden)
 • Rubriek veel gestelde vragen
 • Uniforme uitstraling voor alle web pages qua beeld en
 • Home page moet pakkend, uitnodigend
 • Online informatie kunnen vragen met een digitaal
 • Online boeken
 • Mogelijkheid tot het door linken naar een forum van DJW
 • Aanbieden van weblog mogelijkheid tijdens de DJW reis

4.2 Planning

In de bijlage is een jaarplanning opgenomen.

4.3 Het aanbod van DJW aan de jongeren

4.3.1 Reisvoorbereiding

DJW biedt Bijbelstudies en bezinningsonderwerpen aan, die zijn toegespitst op het diaconaat. Er zijn verschillende mogelijkheden om Bijbelstudies te doen tijdens de reis. In de voorbereidingstijd kan hier een keuze uit gemaakt worden. Dit geldt ook voor gebedsonderwerpen voor de stille tijd. DJW geeft toegesneden informatie over het land van de keuze binnen het aanbod aan de gemeente.

4.3.2 Reisverzekering

DJW biedt een collectieve verzekering aan. Groepen en individuen worden hiertoe verplicht, mits aangetoond kan worden, dat zij bij een andere maatschappij verzekerd zijn met een kwalitatief minstens een gelijkwaardige dekking.

4.3.3 Boeken van een reis

DJW boekt collectief de reizen, waarbij speciale regelingen mogelijk zijn zoals dubbele bagage, betere voorwaarden en service.

4.3.4 Begeleiding

Het al of niet doorgaan van een reis buiten Europa zal mede afhangen van de kwaliteit van de aanwezige leiding (formeel of informeel). Specifieke aandacht zal gegeven worden aan de leidinggevenden

4.3.5 Veiligheid

De deelnemende jongeren moeten de gedragscode tekenen. In de gedragscode zijn de “do’s and don’s” aangegeven. Het is geen vrijblijvende zaak.

4.3.6 Ideeën aanreiken om door de deelnemers tot fondswerving te komen.

Voorbeelden van acties geven waardoor de deelnemers een deel van hun reis kunnen financieren. Zie verder het document “Wat is DJW”.

4.4 Reis

Via de weblog contact houden met de diverse deelnemersgroepen.

4.5 Na de reis

Terugkomdag organiseren of via enquête de ondernomen reis evalueren. Wat ging er goed en wat zijn de verbeterpunten.

Positieve prikkels inbouwen om een terugkoppeling, in de vorm van een verslag, te krijgen van de jongeren. Een reisverslag wordt van elke deelnemer verwacht, noodzakelijk voor o.a. de persoonlijke verwerking. Evaluatie en terugkoppeling naar de eigen gemeente verplicht stellen. Ook foto’s moeten door de jongeren worden aangeleverd om de website actueel te houden.

5 Organisatie DJW

5.1 Bestuur

Het bestuur als geheel is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat DJW als stichting bekendheid geniet en steeds bekender wordt in christelijk Nederland, zodat er steeds meer jongeren bekend worden met de mogelijkheden van onze diaconale reizen.

5.2 Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende functies

 1. Voorzitter.
 2. Secretaris.
 3. Penningmeester
 4. Landencoördinator
 5. Algemeen bestuurslid

5.3 Takenpakket bestuursleden

5.3.1 Voorzitter

 • Algehele leiding tijdens vergaderingen en
 • Waakt over het

5.3.2 Secretaris.

 • Verantwoordelijk voor het verzorgen van de notulen tijdens vergaderingen en Verzorgen van de benodigde vergaderstukken.
 • Verantwoordelijk voor het archiveren van documenten en
 • Verzorgen van mailings
 • Deelnemers administratie
 • Verantwoordelijk voor de faciliteiten die nodig zijn bij vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Verzorging

5.3.3 Penningmeester.

 • Verantwoordelijk voor het vastleggen en beheren van alle financiële inkomsten en uitgaven van de
 • Opmaken jaarrekening

5.3.4 Landencoördinator.

 • Coördineren van alle ins en outs met betrekking tot het land waar hij of zij voor verantwoordelijk
 • Zorgen voor info b.v. deelnemers en actueel houden website.
 • Groep voorbereiden op de
 • Na afloop met de groep

5.3.5 Algemeen bestuurslid.

Verder zijn er nog een aantal taken, dat door een algemeen bestuurslid kan worden gedaan of door één van de andere bestuursleden kan worden ingevuld.

 • Maken van instructies
 • Bijbelstudies
 • Fondswerving
 • Tickets
 • PR- acties
 • Samenstellen folders

Bijlage: 1

Jaarplanning van het seizoen

September Bestuursvergadering
Welke reizen kunnen we aanbieden
Folder samenstellen
Website actualiseren
November Folder versturen; advertenties plaatsen
December Na bellen bij geen respons
Januari Bestuursvergadering; na de middag infobijeenkomst
Maart Bestuursvergadering; na de middag specifieke info geven aan aspirant
deelnemers Overeenkomsten tekenen met de jongeren
Juli Reis