Instructie  Groepsleiders

Uitgave: 02-02-2013

DJW legt bij het voorbereiden en tijdens de reis van de groep veel verantwoordelijkheden bij de groepsleiding van de groep. Zij zijn het aanspreekpersoon van de groep maar ook voor de groepsleden en de plaatselijke contactpersonen. Dit is een zeer belangrijke taak, vandaar dat DJW veel waarde hecht aan het zo goed mogelijk voorbereiden en het geven van handvatten aan de groepsleiding.

De groepsleider zal zich samen met de landencoördinator voorbereiden op deze taak. Deze instructie kan hem / haar hierbij helpen.

 • De groepsleider, hoe ziet hij of zij eruit?
  • Het profiel van een goede
  • Hij heeft een persoonlijke relatie met God.
  • Hij onderschrijft de visie en werkwijze van DJW, en maakt zich hiermee bekend. middels een kennismakingsgesprek met de landencoördinator van DJW.
  • Hij heeft de kennis, moed en zin om actief met DJW aan de slag te gaan. Hij toont 100% inzet voor de reis en voor de deelnemers.
  • Hij is minimaal 25 jaar!
  • Hij heeft ervaring in het leiden van een groep of is al bekend met de bestaande groep.
  • Bij een grotere groep (bijv. meer dan 15 jongeren) is het aan te raden meerdere volwassenen mee te laten gaan als groepsleiding.
 • Het takenpakket van de groepsleider
  • Het profiel van een goede
  • De taken van de groepsleider hebben betrekking op de fase van voorbereiding, van de activiteiten ter plekke en de nazorg bij terugkomst.
  • Hij is de contactpersoon van DJW, en legt de eerste contacten in het regelen van de reis. Regelt daarnaast samen met de landencoördinator alle zaken voor de reis en voor een goede voorbereiding. Een goede voorbereiding betreft de logistiek, de financiën maar zeker ook de groep als team klaarmaken voor de reis.
  • Hij heeft aandacht voor individuele deelnemers, is voor hen een makkelijk te benaderen aanspreekpersoon en vertrouwenspersoon.
  • Hij heeft specifieke aandacht voor de effecten / impact van de buitenlandervaring op de individuele jongeren. Hiervoor ook samen met de landencoördinator zorg dragen in de voorbereidingen. Bepaalde onderwerpen moeten hierin de revue passeren: aandacht voor omgaan met verschillen, bepaalde regels, armoede, Hiv/Aids, rolverdeling binnen de groep en hoe met elkaar omgegaan wordt.
  • Het motiveren en stimuleren van de groep tijdens de voorbereidingsfase, de activiteiten ter plekke en de nazorg, draagt de verantwoordelijkheid maar deelt deze vooral ook met de jongeren.
  • Bij verschil van mening binnen de groep, het kunnen luisteren, oplossingen aandragen en eindbeslissingen nemen.
  • Het leidinggeven aan evaluaties tijdens de vakantie en delegeren / uitvoeren van de Bijbelstudie.
  • Is de contactpersoon ter plaatse.
  • Is verantwoordelijk voor evaluatie bij terugkomst, terugkoppeling aan thuisgemeente en terugkoppeling aan DJW coördinator.
 • Uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van de groepsleider:
  • Je hebt een voorbeeldfunctie
  • Je wilt in woord en daad leven naar Gods Woord. Het tonen van positief voorbeeldgedrag is belangrijk.
  • Je maakt gebruik van het verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers: hen appelleren en stimuleren om taken op zich te nemen en uit te voeren.
  • Je zorgt voor duidelijkheid over de afspraken, taken en het team. Je leidt en begeleidt de jongeren.
 • Je bent beschikbaar en benaderbaar
  • Je bent een voorbeeld/ schuurpaal; zorg voor een open houding zodat je makkelijk te benaderen bent voor de jongeren, maar ook voor de contactpersoon ter plaatse.
  • Je hebt goede kwaliteiten in het maken en onderhouden van persoonlijk contact met de groepsleden.
  • Wees alert op teruggetrokken personen of personen die zich anders gedragen dan jij van hen gewend bent. Ga het gesprek aan en kijk wat je voor de jongere kan doen. Het gedrag van een deelnemer is namelijk een goede identificatie voor de aandacht die hij nodig heeft.
  • Zorg dat je trouw en eerlijk bent, doe wat je zegt en zeg wat je doet.
 • Ken je groepsleden.
  • Leer ze individueel kennen. Maak eens een praatje, schakel ze in heb oog voor ze.
 • Luisteren.
  • Probeer goed te luisteren en te begrijpen wat een deelnemer te zeggen heeft.
  • Luister ook tussen de regels door, wat zegt de jongere juist door iets niet te zeggen of te ontwijken.
 • Ken jezelf.
  • Waar liggen je sterke en zwakke punten. Schakel je sterke punten in wanneer nodig en vraag hulp / versterking of delegeer wanneer het te maken heeft met je zwakke punten.
  • Zorg dat je zelf ook een aanspreekpersoon hebt om dingen te overleggen , van je af te praten. Dat kan een mede groepsleiding zijn, iemand die thuis is in Nederland, een dagboek of de DJW contactpersoon.
 • Durf leiding te geven
  • Er wordt van jou verwacht dat je de leiding gaat nemen. Leidinggeven kost tijd en voorbereiding.
  • Wees ook bereid om om te gaan met negatieve berichten.
 • Gedragsproblemen of andere problemen ter plaatse
  • Bij signalen van problemen van een groepslid dit bespreken met de betreffende persoon zelf.
  • Indien nodig terugkoppelen in de groep en elkaar herinneren aan de gemaakte afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt.
  • Als groep verantwoordelijk voor elkaar zijn, spreek elkaar als jongere ook aan op gedrag dat niet passend is of storend voor de mensen ter plekke.
  • Je kunt ook altijd overleggen met de contactpersoon ter plaatse of met de landencoördinator van DJW in Nederland.

Mogelijke handvatten / verdere informatie:

 • Fase van voorbereiding.
  • Verkrijg inzicht in verschillende rollen in de groep d.m.v. teambuildingsactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld via rollenspellen, verkrijgbaar via DJW.
  • Situatieschetsen, wat doe je als…. Maak de jongeren bekend met de cultuur, bepaalde gedragsregels die gelden in het land waar jullie naar toe gaan. Neem deze ook op in het programmaboekje en herinner de jongeren eraan tijdens de reis.
  • Overleg met de DJW landencoördinator hoe je de voorbereiding vorm wilt geven. Welke onderwerpen moeten aan bod komen, hoe vaak gaat de groep elkaar van te voren zien, welke activiteiten vinden er plaats om geld in te zamelen en om de teambuilding te promoten.
  • Maak gebruik van de kennis en ervaring die bij de leden van DJW aanwezig zijn, zij zijn altijd bereid 1 of meerdere infoavonden te organiseren.
  • Betrek in je voorbereiding ook de thuisblijvers, de ouders en de thuisgemeente. Maak een reisboekje samen met de jongeren.
  • Verdeel de taken, maak kleine commissie groepen , bijvoorbeeld groep financiën, promotie, contact houden, kinderactiviteiten, reisboekje maken  etc.
 • Fase van de reis en activiteiten ter plekke
  • Maak een lijst met contactpersonen in het land zelf en bij DJW, zorg dat je altijd contact kan maken ( telefoon, internet).
  • Zorg voor geregelde evaluaties en Bijbelstudies.
  • Overleg altijd met de coördinator ter plekke bij het nemen van belangrijke beslissingen.
  • Wees open, eerlijk en beschikbaar.
 • Fase van de reis en activiteiten terugkomst
  • Zorg voor een evaluatiebijeenkomst voor de jongeren zelf, meer dan 1 keer is aan te raden.
  • Zorg voor een goede terugkoppeling aan de thuisgemeente.
  • Plan een bijeenkomst met de DJW landencoördinator met de groep om alles te evalueren.
  • Voor uitvoering nazorg zie instructie in beleidsplan.